Besucherzaehler
Sportfëscherveräin Kirchbierg
© Sportfëscherveräin Kirchbierg / Redaktion: Romain PICARD / Fotograf: Erny SCHWEITZER / Webmaster: René NEUMANN
Kommende Veranstaltung
Aktuelle Nachrichten
Fischereierlaubnisschein für Grenzgewässer zu Deutschland beantragen Obtenir un permis de pêche dans les eaux frontalières avec l’Allemagne Programm Meisterschaft 2019    Strecke in Remich Durchgänge 5 + 6 am 05/06. Oktober Section de Compétition Klassement Concours de Pêche par Equipe de 3 pêcheurs Samedi le 7 septembre 2019  Section des Vétérans De Barw Gilsdorf INVITATIOUN op „Coupe de Bârw“ Sonntag 15.September 2019 Ueschdrëf 2000 KLASSEMENT vom „5ième Challenge Fëscherliss“ vom 08. September 2019 2000 FLPS Fangstatistik 2019 Ueschdrëf 2000 vom 08.09.2019 einbegriffen 66ème Championnat du Monde Pêche au Coup par Nations 2019 Bericht vum 6ten Dag vum Fernand Schmitt F F 2000 Rodange INVITATION Chalenge Weyland Jacques dimanche, 22 septembre 2019 F F 2000 Rodange INVITATION Chalenge Weyland Jacques dimanche, 22 septembre 2019 Section des Dames        KLASSEMENT nach dem 5. Dg. der Meisterschaft vom 07.09.2019 (Our/Sauer) 66ème Championnat du Monde Pêche au Coup par Nations 2019 Bericht vum 7ten Dag vum Fernand Schmitt 66ème Championnat du Monde Pêche au Coup par Nations 2019 KLASSEMENT nach dem 1. Dg vom 07.09.2019 Section des Vétérans Équippefëschen vum 07.09.2019 Fotos: Erny SCHWEITZER 66ème Championnat du Monde Pêche au Coup par Nations 2019 ENDKLASSEMENT nach dem 2. Dg. vom 07.09.2019 Einladung zum 5. Durchgang der Nat. Meisterschaft der Veteranen am 17.09.2019 in Neufchâteau Section des Vétérans Einladung zum 5. Durchgang der Nat. Meisterschaft der Veteranen am 17.09.2019 in Neufchâteau Section des Vétérans WICHTEG MATTEELUNG De Comité huet décidéiert dass mer wéinst techneschen Problemer déi 6. Manche zou … Section des Vétérans WICHTEG MATTEELUNG De Comité huet décidéiert dass mer wéinst techneschen Problemer déi 6. Manche zou … Section des Vétérans        01.10.2019 De Veiner Spatzminn INVITATION Concours „Coupe Faber Nic“ dimanche, le 06.10.2019 De Veiner Spatzminn INVITATION Concours „Coupe Faber Nic“ dimanche, le 06.10.2019